На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и мишљења Комисије за планове број V-35-687/18  од 10.10.2018. године, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава

urbanizam planovi pixabay

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у  Концептуални оквир  плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима југозападно од Државног пута IIA-111 у КО Футог

Рани јавни увид у Концептуални оквир плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима југозападно од Државног пута IIA-111 у КО Футог одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од  01. фебруара до 15. фебруара 2019. године, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, у просторији у приземљу зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у просторијама Месне заједнице „Футог“, Улица цара Лазара број 42  у Футогу.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу доставити своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад, најкасније до 15. фебруара 2019. године.

Јавни увид у план простора за пословање у околини Футога

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *