Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада ставила је на рани јавни увид Нацрт плана детаљне регулације радне зоне између канала и пруге Нови Сад – Сомбор у Футогу. План обухвата подручје од 25,05 хектара, а радна зона у обухвату плана намењена је за секундарне и терцијарне делатности. Цео простор је, како се наводи, кроз протекли период остао неизграђен и неуређен.

Простор обухваћен Планом налази се у северном делу Футога, источно од железничке пруге Сомбор − Нови Сад – између Kанала “Kрнђела” на истоку, Регионалне железничке пруге број 207 на југозападу и границе грађевинског подручја на северу, у KО Футог.

Цео простор је, како се наводи, кроз протекли период остао неизграђен и неуређен.

1898922128600ff0cd155dd653152566_640

Радне зоне планиране су у северном и северо-западном делу грађевинског подручја. Простори су намењени привредним активностима, односно секундарним и терцијарним делатностима.

Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева различите привредне садржаје из области трговине на велико и трговине на мало, грађевинарства, саобраћаја и веза и прерађивачке индустрије која ће користити савремену технологију за своје технолошке процесе.

Под појмом терцијарне делатности подразумевају се садржаји из области трговине, угоститељства, услужног и производног занатства, саобраћаја и комуналних делатности.

На простору обухваћеном Планом није дозвољено одлагање отпадних материја или рециклирање, изузев ако се примењује модерна технологија у затвореним просторима.

У одређеној мери простори радних зона су заузети постојећим комплексима, са разрађеним технолошким поступком и изграђеним објектима. Постојећи комплекси се задржавају или се реструктурирају и деле на мање комплексе.

Саобраћајнице

Пословни садржаји у радној зони биће оријентисани превасходно на друмски саобраћај, а по потреби се може користити и железнички транспорт.

На простору који се налази у обухвату Плана не постоји изграђена саобраћајница. Саобраћај се одвија преко некатегорисаних путева који су део мреже атарских путева и који тренутно служе за приступ пољопривредним површинама.

Планиране саобраћајнице ослањају се на постојеће атарске путеве и представљају продужетак постојећих и планираних улица. Са североисточне стране, планирана је саобраћајница која претставља продужетак планиране, а која је у правцу истока повезана са поменутим локалним путем.

Са источне стране, у централном делу обухваћеног простора, планирана је саобраћајница која представља продужетак постојеће саобраћајнице, између некадашњих комплекса „Интерсервис“ и „Видак“.

Између постојећих и планираних саобраћајница, преко Kанала „Kрнђела“, планирани су друмски објекти − мостови.

У централном делу обухваћеног простора, у правцу север-југ, планирана је саобраћајница која ће повезати планиране и постојеће саобраћајнице и уједно омогућити приступ односно формирање грађевинских парцела уз њу.

На обухваћеном простору, не планирају се укрштаји друмских саобраћајница са железничком пругом.

Зелене површине

У зони намењеној пословању, зеленило ће имати улогу изолације главних административних и јавних објеката и главних пешачких праваца.

Kако се наводи у Плану, зелени појас је важно формирати у функцији заштите и ради одвајања појединих делова у оквиру комплекса.

“Може бити заснован у слободном пејзажном стилу или сачињен од стабала постављених у редове различите спратности”, наводи се.

Ограде комплекса је могуће маскирати садњом пузавица, али треба и обратити пажњу да не ометају рад фабричке контроле. Улазне правце и прилазе у објекте мофуће је обогатити партерним уређењем.

Извор: b92.net

Такође, комплекси величине до 1 хектара треба да имају минимално 20 одсто зелених површина, а већи, преко 5 хектараа, 30−50 одсто зелених површина.

Јавни увид траје од 25. јануара до 23. фебруара 2021. године.

Футожанима на увид: Шта је све планирано у радној зони у Футогу?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *