Храм Српске православне цркве Светих врачева Кузмана и Дамјана у Улици цара Лазара бр. 162, представља културно добро од великог значаја. Припадајућа парцела број 6382 се задржава у постојећим границама. Због његове културно-историјске вредности на храму се спроводи најстрожији режим заштите у циљу трајног очувања. Све интервен­ције у објекту, на њему и његовој непосредној околини (објектима на парцели) морају садржавати посебне услове и мере заштите, и све интервенције подлежу провери путем конзер­ваторско-рестаураторских услова и мера техничке заштите надлежног завода за заштиту споменика културе. Порта цркве може бити ограђена по граници парцеле, а њено уређење, материјализација и димензионисање, треба да буде у складу са потребама цркве и условима надлежног завода за заштиту споменика културе. 

Римокатоличка црква Св. Тројства у Улици браће Бошњак бр. 26 представља евидентиран објекат значајан за заштиту градитељског наслеђа. Припадајућа парцела број 6574 се задржава у постојећим границама. Мере заштите за објекте који уживају претходну заштиту дати су у  подтачки  „9.1.3. Мере заштите културних добара“.

Изградња новог верског комплекса на захтев одређене верске заједнице, може се одобрити у оквиру било које зоне у намени становања и централних функција у Футогу, на осталом грађевинском земљишту, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. За избор локације је од значаја претходна провера подобности места (број и концентрација верника, гравитационо подручје и саобраћајна приступачност) и карактер функционалног окружења (близина садржаја, линије кретања, повезаност са осталим амбијенталним целинама и интерес становника насељеног места). Минимална површина парцеле се одређује по стандарду 0,3 – 0,5 m2 по кориснику, али не може бити мања од 1.000 m2. У саставу грађевинске парцеле верског објекта, поред богомоље, као реперног објекта, могуће је планирати пратеће управно-административне, културне и резиденцијалне садржаје, спратности до П+1. Спратност богомоље се не условљава. За грађевинску парцелу верског објекта максимални индекс заузетости је 30%. Остали објекти пратећих садржаја (укључујући и становање) својим положајем и габаритом не смеју да угрожавају верски објекат. При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који конкретну област регулишу.


Извод из Нацрта одлуке о изменама и допунама ПГР Футога:

„У складу са параметрима датим у претходном ставу, планира се нови верски објекат на углу улица Соње Маринковић и Моше Пијаде, као истакнуто обележје мањег локалног центра у подцелини Нови Футог.

Планира се формирање комплекса од делова парцела бр. 1990/5 и 1991, које се спајају у нову грађевинску парцелу, површине око 2.210 m2, на начин који је дефинисан на графичком приказу „План регулације површина јавне намене са планом саобраћаја и нивелације“, у размери 1:1000.“

1bvfgh
„Грађевинским линијама које су дефинисане на графичком приказу „План намене површина – локалитет северно од Улице Моше Пијаде“, у размери 1:1000, формирају се зоне изградње у чијим оквирима ће се позиционирати како главни објекат богомоље, тако и пратећи објекат, спратности до П+1, са косим (таванским) или равним кровом. Индекс заузетости парцеле је до 30 %.“

Screenshot_3

„Планира се једнобродни верски објекат са звоником у савременој интерпретацији препознатљиве архитектонске форме, уз очекиване симболе хришћанске богомоље. Планира се пратећи објекат у прекинутом низу, са могућим отворима (прозори), без препуста, на бочном зиду према озелењеном јавном простору. Остали услови примењују се из Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.“

Оријентациони предлог габарита објеката дат је на графичком приказу „План озелењавања и уређења“, у размери 1:1000.

Screenshot_4

„Колски приступ за снабдевање је из Улице Моше Пијаде, а пешачки из Улице Соње Маринковић. Паркирање возила за потребе економског снабдевања и запосленог особља обавезно је обезбедити у приземљу или подземној етажи, испод зоне изградње пратећег објекта, због чега су могућа два колска приступа на парцелу. Паркирање возила за потребе верника и других посетилаца обезбеђује се на планираним јавним паркинзима у улицама Соње Маринковић и Моше Пијаде.

Препоручује се да се комплекс транспарентно ограђује према декоративно озелењеним јавним просторима, како би били у сагласју са озелењеним приступним делом црквене порте, а остали делови ограде да се оплемене пузавицама дуж пуног зида.“

Screenshot_5

Извод из образложења одлуке о измени и допуни ПГР Футога:

„Одлуком о изменама и допунама Плана, обухваћено је подручје које представља део неизграђеног грађевинског земљишта, које се простире северно од Улице Моше Пијаде, и то између Улице Соње Маринковић на западу, те огледних поља Пољопривредне школе и Старог немачког католичког гробља на истоку, укупне површине 4,89 ha. Подручје се намењује за: верски објекат, централне функције, предшколску установу, средњошколски дом, прихватилиште за одрасла и стара лица, озелењени јавни простор и саобраћајнице (улице са паркинг-просторима и бициклистичком стазом).

Планско решење се по својим урбанистичким параметрима креће у оквиру правила усмеравајућег карактера датих Планом генералне регулације насељеног места Футог. С обзиром на то да је земљиште на обухваћеном простору у јавној својини, на већем делу простора планирају се јавни садржаји који су потребни становницима како Новог Футога, тако и Града Новог Сада, што је утицало и на саобраћајно решење, и то: проширењем регулационе ширине Улице Соње Маринковић и Улице Моше Пијаде, продужавањем планиране Улице Нова 1 (запад-исток) и скраћењем планиране Улице Нова 2 (север-југ).

У близини раскрснице улица Соње Маринковић и Моше Пијаде, на југозападном углу блока, планира се формирање парцеле за верски објекат, површине око 0,22 ha. Објекат храма се лоцира као реперни објекат са улазом оријентисаном ка западу и Улици Ивана Милутиновића.

Северно од верског објекта, планира се формирање мање грађевинске парцеле за централне функције – садржаји културе са сродним рекреативним и угоститељским садржајима локалног карактера (етно-кућа, културно-уметничка друштва, културно-спортски клубови и сл.), површине око 0,14 ha. Уз индекс заузетости до 30 %, омогућава се изградња објекта спратности до П+1.

Источно од верског објекта, са приступом из Улице Моше Пијаде, планира се формирање парцеле за предшколску установу, површине око 0,84 ha, за изградњу објекта спратности до П+1. Максимални индекс заузетости је 30 %.

У источном делу простора, са приступом из Улице Моше Пијаде, планира се формирање комплекса средњошколског дома, површине око 0,46 ha, са ширим зеленим појасем према Старом немачком католичком гробљу. Може се изградити објекат спратности до П+1+Пк (или П+2), а према нормативу од 17 m² по кориснику. Тиме ће се повећати капацитет садашњег дома за смештај ученика/ученица. У случају потребе, на овом комплексу би био могућ смештај наставника Пољопривредне школе, деце и омладине лишене родитељског старања и сл., чиме би се наменио за социјалне службе.

У средишњем делу простора планира се формирање комплекса површине око 0,67 ha, намењеног за прихватилиште за одрасла и стара лица (могућ и клуб за старе, или прихватилиште за бескућнике). За смештај корисника може се изградити објекат спратности до П+2, површине према нормативу 20–25 m² по кориснику, а уз слободну површину од      20 m² по кориснику.

Озелењени јавни простор се планира на потезу од Улице Соње Маринковић ка огледним пољима, те до Улице Моше Пијаде. Очекује се да ће то бити центар окупљања и рекреације становника Новог Футога, као и корисника суседног прихватилишта и дома за средњошколце. Већа посећеност се очекује и од становника оближњег комплекса вишепородичног становања у Улици др Милана Николића. Намера је да се омогући што дужа кружна шетња са уличних тротоара ка отвореним визурама на слободне површине огледних поља на истоку. У том циљу, формираће се површина озелењеног сквера, површине око 0,79 ha, са пешачким стазама и пратећим мобилијаром. Уз Улицу Моше Пијаде, у суседству средњошколског дома планира се игралиште за старију децу (терен за баскет и сл.), а у позадини верског комплекса планира се и једно игралиште за малу децу (око 800 m²), чиме ће се омогућити измештање постојећих привремено уређених игралишта у Улици Соње Маринковић.

На северном делу обухвата одлуке о изменама и допунама Плана, простор ће се наменити за централне функције – пословање (трговина, угоститељство, образовање, информационо-комуникационе технологије и други здравствени, социјални и рекреативни садржаји), као и недостајуће културне, образовне и друге јавне делатности које ће допринети афирмацији и одржавању центра. Планира се формирање више парцела укупне површине око 0,62 ha, за изградњу пословних објеката, спратности до П+2.

Потребан паркинг простор за економско снабдевање и запослене на површинама и објектима јавне намене обезбедиће се првенствено на комплексима, а за остале кориснике унутар планиране регулације саобраћајница; на површинама намењеним за пословање обезбедиће се обавезно на грађевинским парцелама. Планом је дефинисан начин инфраструктурног опремања планираних садржаја.

Планским решењем се омогућава реализација на основу Плана генералне регулације насељеног места Футог, чиме се изоставља обавеза израде урбанистичког пројекта за планиране комплексе јавне намене.“

Футог добија још један православни храм

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *